Scroll Top

Privadesa i política de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: JUAN ANTONIO PASCUAL ANMELLA (d'ara endavant, l'Empresa o el Responsable).
CIF: 46610675W
Domicili: Pl. Església, núm. 8 - 22583 - AREN - LLEIDA
Telèfon: 974542013
Email per a comunicacions en matèria de protecció de dades:

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en allò que no contradigui l'esmentat Reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L'Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L'empresa no te Delegat de Protecció de Dades.

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents:

- Proporcionar informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

- Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d'un contracte mercantil.

- Enviar per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

 

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·licite la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

  1. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on accedeix al formulari de recollida de dades.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'art. 32 del RGPD EU 679/2016.

  1. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

  1. DRETS DE L'USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets, cal adreçar-se al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, podeu acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels vostres drets són el telèfon 974542013 i el correu electrònic: . Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-vos.

  1. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l'enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-lo a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o altre mitjà electrònic en tramesa d'informació sobre l'empresa.

Política de privacitat i dades personals: aplicable als usuaris d'aquest negoci d'hostaleria en fer una reserva

Controlador de dades (nosaltres): The Hospitality Business que li proporcionarà, l'usuari, el servei sol·licitat. Les nostres dades d'identificació i contacte estan disponibles al lloc web que utilitzava per fer la seva reserva / per plantejar-nos les vostres preguntes. També apareixeran a la factura que us enviarem.

Director de compliment de dades: no és aplicable a les activitats dels controladors de dades.

Usuari : Vostè, que ha omplert el formulari de reserva o qualsevol altra documentació relacionada.

Finalitat: El propòsit del tractament de les dades facilitades a través d'aquest formulari és gestionar les reserves formulades per vostè, usuari i / o per respondre a les preguntes o sol·licituds que va presentar.

Base legal:
- Ja sigui la necessitat de dur a terme el nostre contracte amb vostè, l'usuari / la necessitat de prendre mesures a la seva sol.licitud abans d'iniciar un contracte.
- O el consentiment de vostè, l'usuari, fent clic a la casella d'acceptació dels Termes i condicions de què aquesta Política de privacitat i dades personals forma part integrant.

Durada: Emmagatzemarem les dades facilitades per vostè, l'usuari, durant el temps necessari per a la gestió de la reserva que hagueu realitzat, així com dels serveis d'allotjament que sol·liciteu. Un cop finalitzada la gestió, les dades es conservaran durant sis (6) mesos. Si vostè accepta rebre informació comercial i / o comercial, les seves dades seran emmagatzemades fins que revoca el seu consentiment.

Processador: participem del nostre soci Guestcentric Group ( www.guestcentric.com ) per dur a terme el motor de reserves del nostre negoci. Actuacions de clients sota la nostra autoritat i hem signat un contracte amb el Grup Guestcentric per a la prestació dels seus serveis. Hem indicat al grup Guestcentric per escrit sobre la forma de fer el processament.

Assumptes de dades diferents dels usuaris: on vostè, usuari, ens proporciona dades personals sobre un subjecte de dades diferent de vostè mateix, vostè és responsable d'aquests actes, així com per obtenir el consentiment exprés d'aquests subjectes de dades per a la provisió de les seves dades .

Transferència de dades: no transferirem dades personals a un tercer país fora de l'EEE (Espai Econòmic Europeu).

Drets de matèries de dades: els subjectes de dades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic o mitjançant el servei postal a les dades de contacte del nostre lloc web de reserves i de les nostres factures.

Autoritat de supervisió: si un subjecte de dades considera els seus drets afectats, també poden fer una crida a l'autoritat de control competent de l'Estat membre interessat. Més informació a: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ca

GuestCentric - Hotel website & booking technology
VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques i per mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències a partir dels teus hàbits de navegació i el teu perfil. Pots configurar o rebutjar les cookies fent clic a “Configuració de cookies”. També pots acceptar totes les cookies fent clic al botó “Acceptar totes les cookies”. Per a més informació podeu visitar la nostra Política de Cookies.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies